plaatje © Theodoor Heijerman

Trichoniscoides helveticus

Habitat
Trichoniscoides helveticus is bij uitstek een bodembewoner. In ons land lijkt hij gebonden aan rivierklei, met een voorkeur voor de binnendijkse, niet-ontkalkte, jonge kleigronden met een rulle structuur en een rijke bodemfauna. Hij komt voor langs sloot- en greppelkanten, aan oevers van plassen, in houtwallen en in vochtige loofbossen. Enkele vondsten stammen uit tuinen.

De pissebedden zitten in de grond (tot zeker 80 cm diep) en kruipen vanuit de bodem onder rottend hout, stenen en slootmaaisel. Soms zit hij in aantal bijeen in holten in de bodem, bijvoorbeeld wormgangen.

Ecologie
Net als de meeste kleine bodembewonende landpissebedden is T. helveticus niet bestand tegen kwel of inundatie, waardoor hij in uiterwaarden ontbreekt.

Voor T. helveticus is verticale migratie in de bodem aangetoond. Bij droogte of vorst migreren de dieren naar diepere bodemlagen, terwijl ze bij een stijgend grondwaterpeil gedwongen zijn naar boven te kruipen. In zachte winterperioden is hij daardoor gemakkelijk te inventariseren.

In droge perioden is hij ook te vinden op en onder koele, vochtige stenen in de bodem en langs betonnen beschoeiingen van bijvoorbeeld bruggen. Gedurende de broedtijd trekken de vrouwtjes zich vaak dieper in de bodem terug.

Hij wordt vaak samen aangetroffen met Haplophthalmus mengii, Trichoniscus pusillus, en Hyloniscus riparius.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.