plaatje © Theodoor Heijerman

Philoscia muscorum

Habitat
Philoscia muscorum is in een groot scala van landschappen aanwezig. Hij bewoont droge en vochtige heiden, graslanden, slootkanten en oevers, alle typen bos, duinen en kwelders, parken en tuinen. In het stedelijk gebied is hij niet overal aanwezig, wat er op wijst dat hij geen strikte cultuurvolger is.

De dieren zitten vaak in los bladstrooisel en hooi, in graspollen en holle plantenstengels, onder takken, tegen omgevallen boomstammen, aan de voet van muren, bij duikers en bruggen, enzovoort. Onder zeer vochtige omstandigheden klimmen ze tegen boomstammen omhoog, waar schorsspleten als dagrustplaatsen dienen. Bij droogte of vorst trekken ze zich in de bovenste bodemlaag terug.

Ecologie
Ongetwijfeld is P. muscorum een van de meest eurytope soorten die we kennen. Aan de zeekust blijkt dat hij zoutspray en kortdurende overstroming met zout water in bepaalde mate verdraagt. Toch komt hij hier niet overal voor.

Hij is tolerant voor droogte, maar wordt zelden in huis aangetroffen. Kwel wordt niet verdragen, waardoor hij in uiterwaarden ontbreekt. Open zandgebieden en droge dennenbossen worden gekoloniseerd, maar de dichtheden in bijvoorbeeld vochtige, ruige slootkanten zijn toch duidelijk veel hoger.

Vanwege zijn grote ecologische amplitude kan P. muscorum, afhankelijk van de biotoop, samen gevonden worden met tal van andere soorten, met zeer uiteenlopende ecologische preferenties. In de vochtigste microbiotopen heeft hij vaak gezelschap van Oniscus asellus, Trachelipus rathkii, Trichoniscus pusillus en Ligidium hypnorum, terwijl hij in de drogere biotopen samenleeft met Porcellio scaber, P. spinicornis en Armadillidium vulgare.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.