plaatje © Roy Kleukers

Oniscus asellus

Habitat
In een groot aantal biotopen, van zeer uiteenlopend karakter, is O. asellus geregeld een van de dominante soorten. Hij voelt zich thuis onder natuurlijke omstandigheden, zoals min of meer vochtige loof- en naaldbossen, maar is net zo gewoon in agrarische gebieden (slootkanten, bermen, houtwallen) en in dorpen en stadscentra.

Hij lijkt zich weinig aan te trekken van het kalkgehalte of de zuurgraad van de bodem. De dieren zitten graag in grote aggregaties onder stenen en dood hout, planken, bloempotten, afval, bladstrooisel, enzovoort, en met regelmaat ook binnenshuis. Hij verdraagt geen zout en ontbreekt daarom op kwelders. In de droge duinen en in heidevelden is hij duidelijk minder algemeen.

Ecologie
Oniscus asellus is een opportunistische pissebed die duidelijk meer vochtminnend is dan zijn 'vaste begeleider' Porcellio scaber. Hij zit daardoor gemiddeld dieper in de bodem, onder hout en in het bladstrooisel en klimt minder hoog in bomen dan P. scaber. Kwel wordt slecht verdragen en daarom ontbreekt hij in natte moerassen en uiterwaarden.

Oniscus asellus draagt vaak de mijt Bakerdania elliptica bij zich. Deze mijt is tot nu toe niet bij andere pissebedsoorten gevonden, maar er is meer onderzoek vereist om met zekerheid te kunnen zeggen of B. elliptica inderdaad soortspecifiek foretisch is.

Dat er duidelijke biologische en ecologische verschillen zijn met P. scaber blijkt ook op andere fronten. Zo wordt O. asellus slechts zelden door pissebedvliegen (Diptera, Rhinophoridae) geparasiteerd, maar P. scaber zeer frequent en door meerdere soorten. Daarentegen wordt O. asellus vaak besmet met een dodelijk gistachtig organisme, waarvan P. scaber nauwelijks last heeft.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.