plaatje © Theodoor Heijerman

Miktoniscus patiencei

Habitat
Miktoniscus patiencei is gebonden aan de kust, maar hij is waarschijnlijk niet zoutbehoevend. Hij leeft in de supralitorale zone in of in de buurt van het hoogst gelegen vloedmerk langs kwelders, dijken en in kleine haventjes.

Zijn voorkeur gaat uit naar humusrijke bodems, waar hij zich ophoudt tussen de wortels van graspollen, zeerus en gewone zoutmelde, die op of boven het vloedmerk groeien, of onder aangespoeld grof hout in het vloedmerk.

Hij is ook te vinden in humusarme bodems, op en onder vochtige ruwe stenen die in lemige grond met grof zand liggen, vaak gemengd met schelpgruis en niet verder dan 50 m van het vloedmerk, of tussen de wortels van strandkweek in de holtes tussen basaltblokken op strekdammen.

Ecologie
Deze pissebed leeft relatief diep in de bodem en is gevoelig voor uitdroging. Er is nog veel onduidelijk over de ecologie van M. patiencei. Kan hij tegen kortstondige overstroming met zout water? Komt hij voor langs brak water? Is hij aanwezig langs de monding van de Schelde?

Het aantal waarnemingen van M. patiencei is gering, met als gevolg dat we niet weten welke pissebedden gewoonlijk als begeleidende soorten optreden. In het haventje van Hoedekenskerke was hij geassocieerd met andere vochtbehoevende soorten als Trichoniscoides sarsi, Metatrichoniscoides leydigii en Trichoniscus pusillus.

Bij Borssele, onder een biels in het vloedmerk op de kwelder, kwam hij samen voor met de zeer algemene en eurytope soorten Porcellio scaber, Oniscus asellus, Philoscia muscorum en Armadillidium vulgare. Hij is het beste te inventariseren van het late najaar tot en met het vroege voorjaar wanneer de dieren meer aan het oppervlak zijn te vinden.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.