plaatje © Theodoor Heijerman

Haplophthalmus danicus

Habitat
Haplophthalmus danicus heeft een opvallende voorkeur voor zeer humusrijke, vochtige, maar goed drainerende plekken. Hij komt voor in vochtige loofbossen, langs slootkanten, oevers, vochtige bermen en in veenweiden. Deze landpissebed leeft in kleiige en venige bodems, maar ook in bodems met een hogere zandfractie, mits ze voldoende vochtig en humusrijk zijn, bijvoorbeeld greppels langs binnenduinbossen.

Hij wordt ook geregeld synantroop gevonden, bijvoorbeeld in composthopen, bij plantenkwekerijen en in tuinen en parken. De grondsoort bestaat dan vaak uit voedselrijk, kalkhoudend zand. Op plaatsen met veel organisch materiaal zitten zij vaak in zeer grote aantallen (tot duizenden exemplaren) bij elkaar: onder en in rottend hout, onder schors van dood hout, onder slootschoonsel, bladstrooisel- en in composthopen. Deze hoge aantallen kunnen in zeer korte tijd worden bereikt.

Ecologie
Zeer waarschijnlijk is H. danicus niet zo goed bestand tegen lage temperaturen. Het zou kunnen dat hij daardoor in de kustprovincies op meer plaatsen voorkomt en daar een breder scala aan biotopen bezet dan in de continentaal beïnvloede oostelijke provincies. Maar het aantal waarnemingen is vooralsnog te klein om dergelijke vermoedens goed te onderbouwen.

Hij wordt bijna nooit samen gevonden met H. mengii, die voornamelijk tot kleigronden beperkt is. Haplophthalmus danicus heeft, bijvoorbeeld onder grote stukken rottend hout, steevast gezelschap van Oniscus asellus en Trichoniscus pusillus en, onder nattere omstandigheden, van Ligidium hypnorum.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.