plaatje © Theodoor Heijerman

Eluma caelatum

Habitat
Eluma caelatum is gevonden in jonge loofbosjes op kalkrijke zandgrond in de duinen, aan de duinvoet tussen de vegetatie, in kleiige steilkanten langs kreken, langs sloten, onder hout in bermen en onder strooisel en tussen grassen op basaltbeschoeiingen van zeedijken.

Het merendeel van de waarnemingen is gedaan binnen 100 m van zout water. Vermoedelijk is hij dan ook redelijk tolerant tegen zoutspray, maar hij is niet zoutminnend. De meeste locaties zijn in meer of mindere mate synantroop dan wel verstoord.

Ecologie
Er zijn geen waarnemingen bekend uit het gedeelte van Zeeland dat in 1953 tijdens de watersnood werd overstroomd. Dit doet vermoeden dat de verspreiding van E. caelatum in deze gebieden beperkt is tot relatief hooggelegen landschapselementen.

Het synantrope karakter van de vindplaatsen van E. caelatum wordt buitendijks bevestigd door de begeleidende eurytope soorten Porcellio scaber, Oniscus asellus en Armadillidium vulgare. Binnendijks wordt hij vaak begeleid door Trichoniscoides sarsi en Trichoniscus pusillus.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.